Invitaţie de depunere a ofertei – relansare procedură cu un nou termen limită: 8.10.2010

Vă rugăm, ca în cazul în care sunteţi interesaţi de prestarea de servicii hoteliere (cf. Caietului de sarcini anexat), să ne trimiteţi oferta dumneavoastră, care va cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică, respectiv documentele de clarificare solicitate conform documentaţiei de atribuire anexată.

Preţul va rămâne ferm pe toată durata contractului, respectiv până la data de 30 aprilie 2010 şi va sta la baza contractului de prestare servicii ce se va încheia cu ofertantul care va înainta oferta cu preţul cel mai scăzut şi care a îndeplinit toate cerinţele solicitate de autoritatea contractantă.

Oferta se va trimite/depune în plic sigilat şi inscripţionat “Servicii hoteliere”, la sediul Societăţii Academice din România, str. Mihai Eminescu, nr. 61, sectorul 2, Bucureşti, Romania, până la data de 08.10.2010, ora 11.00.

Oferta câştigătoare va fi adjudecată în termen de 5 zile lucrătoare de la data deschiderii ofertelor, 08.10.2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*